bijtjes
bijtjes

Professionele kinderopvang in een huiselijke sfeer
Biologisch eten - Muziek & spel - Peutergym

Logo Bibalou

Kinderdagverblijf Bibalou

Bij Bibalou kiezen wij bewust voor kleinschaligheid en creëren daarmee ruimte voor persoonlijke aandacht. Bij ons staat uw kind centraal. We vinden het belangrijk om onze opvang zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de ouders/verzorgers. Goed contact tussen de pedagogisch medewerkers, administratie en ouders/verzorgers vinden we daarom essentieel zodat u met een gerust hart uw kind aan onze zorg kunt toevertrouwen. Bij ons zijn enkel goed opgeleide professionele pedagogisch medewerkers in dienst die met aandacht, liefde en respect voor kinderen werken.| Onze Visie |

fingerpaintt

Kinderen leren door te spelen, ze gaan zelf op ontdekkingstocht en vinden hun eigen weg. Op deze weg proberen wij ze optimaal te stimuleren op alle ontwikkelingsgebieden. Wij willen op een natuurlijke manier, een huiselijke omgeving voor het kind creëren. Een veilige en ideale plek waar het kind snel vertrouwd raakt en zich gemakkelijk thuis voelt.

Activiteiten

Met mooi weer zullen wij regelmatig erop uit gaan met de kinderen, naar de kinderboerderij, speeltuin, picknicken in het parkje & langs de oudere van dagen in het verzorgingstehuis. Met slecht weer kunnen we een bezoek brengen aan de baby/peuterhoek in de naast gelegen Bibliotheek Segbroek. Natuurlijk worden er binnen ook veel leuke activiteiten met de kinderen gedaan zo geven we peutergymlessen afgewisseld met peuterdans, muzieklesjes en knutselmiddagen. Als een kindje niet zoveel zin heeft om deel te nemen aan de activiteit is dit natuurlijk geen enkel probleem, ieder kind krijgt de ruimte om op zijn/haar tempo alles te ontdekken.

Ons team

Ons team bestaat uit 6 gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en een manager. Regelmatig krijgen onze pedagogisch medewerkers extra trainingen en cursussen aangeboden over een bepaald thema/onderwerp in de omgang met kinderen. Jaarlijks krijgen al onze medewerkers een kinderEHBO en BHV cursus aangeboden. Wij zijn een erkend leerbedrijf en zullen regelmatig stagiaires hebben die we een leerplaats bieden.

 Maak kennis met het team!


| Pedagogisch beleid |

babyfoto2

Als u kiest voor Kinderdagverblijf Bibalou mag u erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Dat vertrouwen nemen wij zeer serieus. Bibalou staat voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in een huiselijke sfeer. Dit betekent dat wij kritische eisen stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Tevens zijn wij gericht op de verbetering van de pedagogische kwaliteit. Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Wij evalueren het pedagogisch beleid jaarlijks en stellen het bij indien daar aanleiding toe is.

Het beleidsplan geeft ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerkers inzicht in het pedagogisch handelen van Bibalou, de werkwijze, het opvoedingsklimaat en de achterliggende gedachte(n). Op deze manier weet u goed hoe er met uw kind wordt omgegaan, wat er allemaal op het kinderdagverblijf gedaan wordt en kunt u uw kindje met een gerust hart achterlaten. Het beleid geeft pedagogisch medewerkers richting, inspiratie en houvast bij het pedagogisch handelen op de groep. Voor zowel de ouders als de medewerkers is het een middel om de dagelijkse gang van zaken te toetsen en waar nodig bij te stellen om te komen tot een optimale kwaliteit van kinderopvang. Daarnaast leidt het tot een plek waar kinderen graag willen verblijven, zich thuis voelen en optimaal in hun ontwikkeling worden gestimuleerd.

In dit plan wordt beschreven hoe wij werken aan de vier competenties, genoemd in de Wet Kinderopvang. Daarnaast is ons algemeen beleid met betrekking tot de kinderopvang hierin beschreven. Het pedagogisch beleidsplan ligt voor ouders/verzorgers ter inzage op het kinderdagverblijf.

Basis

Kinderen leren door te spelen, ze gaan zelf op ontdekkingstocht en vinden hun eigen weg. Op deze weg proberen wij ze optimaal te stimuleren op alle ontwikkelingsgebieden.

Wij willen op een natuurlijke manier, een huiselijke omgeving voor het kind creëren. Een veilige en ideale plek waar het kind snel vertrouwd raakt en zich gemakkelijk thuis voelt. Bij Bibalou kiezen we bewust voor kleinschaligheid en creëren daarmee ruimte voor persoonlijke aandacht. Bij ons staat uw kind centraal. We vinden het belangrijk om onze opvang zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de ouders/verzorgers. Goed contact tussen de pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers vinden we daarom essentieel zodat u met een gerust hart uw kind aan onze zorg kunt toevertrouwen. Bij ons zijn enkel goed opgeleide professionele pedagogisch medewerkers in dienst die met aandacht, liefde en respect voor kinderen werken.

Pedagogische basisdoelen

In het bereiken van deze doelen legt Kinderdagverblijf Bibalou het accent op samenzijn, plezier en spelenderwijs leren. We bieden een veilige, stabiele en vertrouwde plek, waar elk kind zichzelf kan zijn. En waar ook persoonlijke aandacht is voor elk kind. Dit combineren we met activiteiten die de fantasie en verbeeldingskracht van kinderen stimuleren. Bijvoorbeeld naar buiten gaan, bewegen tijdens de peutergymles of samen muziek maken. Persoonlijke aandacht en inspiratie wisselen elkaar op een natuurlijke manier af.


Liefdevol, veilig en stimulerend


Bij ons kunnen u en uw kind rekenen op goede zorg in een warme, liefdevolle, veilige en stimulerende omgeving. Rust, stabiliteit en persoonlijke aandacht zijn belangrijk. Maar samen plezier maken net zo goed. Daar proberen we dan ook veel afwisseling in te bieden. Wij gaan vaak met onze kinderen gymmen of muziek maken, uiteraard op een speels niveau geschikt voor baby’s en peuters. Onze vertrouwde pedagogisch medewerkers maken van iedere dag iets bijzonders. Ze spelen in op de behoefte van kinderen, zodat zij zich onbekommerd kunnen ontwikkelen, samen met leeftijdsgenootjes.Een kinderverblijf is bij uitstek de plek waar jonge kinderen samen opgroeien. In de groep doen kinderen sociale ervaringen en vaardigheden op, zoals vriendschappen opbouwen, samen spelen, rekening houden met anderen en kennis maken met verschillende waarden en normen. Ze kijken de kunst van elkaar af door andere kinderen te imiteren, maar dagen elkaar ook uit. Zo leren ze nieuwe vaardigheden. Onderzoek toont aan dat kinderen die veel met vriendjes spelen motorisch vaardiger en socialer zijn. Daarnaast krijgen ze meer zelfvertrouwen. Deze vaardigheden geven kinderen een brede basis die ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. Daarom neemt de groep pedagogisch gezien een belangrijke plaats in, zonder dat we het individuele kind uit het oog verliezen.

De kinderopvang speelt tegenwoordig een grote rol in het leven van veel kinderen en hun ouders. Het is een plek die bijdraagt aan de ontwikkeling en waar het kind zich naast het eigen veilige huis moet ontwikkelen tot een zelfstandig persoon, die eigen keuzes kan maken. Bibalou vindt dan ook dat het kinderdagverblijf voor het kind moet voelen als een tweede thuis. Een plek waar het kind zich veilig en vertrouwd voelt en waar het gestimuleerd en verzorgd wordt. Naar ons idee moet een kinderdagverblijf tevens een uitdagende en ontwikkelingsgerichte omgeving bieden. Bij Bibalou zien wij onszelf als partner in de opvoeding. Een zeer goede samenwerking met de ouders is dan ook van essentieel belang.

Bibalou vindt dat de kinderopvang veel meer is dan alleen maar het verzorgen van opvang van het kind. Het is een plek waar het kind iedere dag weer leert en waar het de omgeving om hem heen moet kunnen ontdekken. Het gaat hierbij om een combinatie van spelen, leren en gestimuleerd worden in alle ontwikkelingsgebieden. Het aanbieden van de juiste activiteiten en materialen is hierbij van uiterst belang. Hierbij moet gekeken worden naar de ontwikkelingsfase van het kind, de persoonlijke behoefte en de competenties. Bibalou vindt het belangrijk dat jonge kinderen goed Algemeen beschaafd Nederlands (ABN) aanleren. Alle pedagogisch medewerker voldoen aan de taaleis. De voertaal op het kinderdagverblijf is Nederlands. De peuters laten we wel kennis maken met de Engelse taal d.m.v. leuke Engelse kinderliedjes te zingen.

Positieve opvoedmethode

Bij Bibalou wordt er gewerkt vanuit een positieve opvoedmethode. Kinderen hebben van nature weinig intentie om slecht te doen. Door kinderen steeds op een negatieve wijze te corrigeren voelen ze zich minder veilig en horen ze vaak wat ze verkeerd doen. Hieruit kan tegendraads gedrag voortkomen, maar ook onzekerheid. Door het kind in plaats van op negatieve wijze te corrigeren op een positieve wijze te vertellen wat het wel kan doen, ontstaat er een andere sfeer. Het kind wordt niet negatief gecorrigeerd, maar leert hoe dingen wel horen. Ook helpt het om het kind de keuze voor te leggen waardoor het zelf kiest voor een consequentie of niet in plaats van zelf te corrigeren. Omdat de negatieve reactie van de pedagogisch medewerker uitblijft, zoekt het kind deze reactie ook minder snel op. Door op deze positieve manier kinderen aan te moedigen het goede te doen, ontstaat er meer innerlijke zekerheid een positieve sfeer tussen de pedagogisch medewerker en het kind.

Dit is een gedeelte van ons Pedagogisch beleidsplan. Het Pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de locatie.


| Klachtenprocedure |

fingerpaintt

Waar mensen werken, kan er wel eens iets misgaan. De kinderopvang vormt op die regel geen uitzondering. Mocht er eens iets niet goed zijn gegaan, dan is het goed te weten dat kinderdagverblijf Bibalou een klachtenregeling kent. Als iemand een klacht heeft, wil kinderdagverblijf Bibalou die zo zorgvuldig mogelijk behandelen.

Een klacht betekent dat er misschien iets is misgegaan met onze dienstverlening. In onze benadering in het omgaan met klachten adviseren wij allereerst om het probleem of de klacht direct te bespreken met de persoon om wie het gaat en/of met de leidinggevende. Komen we er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Elke klacht wordt serieus genomen, omdat wij onze dienstverlening graag zo aanbieden dat ouders tevreden zijn. Het is niet alleen voor de klager maar ook voor ons van groot belang een klacht in behandeling te nemen. Hierdoor kunnen wij niet alleen iets aan de klacht doen, maar wij kunnen ook bekijken op welke manier dergelijke klachten in de toekomst vermeden kunnen worden. Vandaar dat een klachtenregeling in het leven is geroepen. Daarin zijn waarborgen opgenomen voor een goede afhandeling van een klacht.

Als er na het melden van de klacht geen oplossing of verandering is gekomen. Dan hebben wij de oudercommissie waarbij u terecht kunt met de klachten, mocht er op deze manier ook niet tot een oplossing gekomen worden dan wijzen wij u erop dat wij ook zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

klachtenvrijOok 2021 zijn wij klachtenvrij doorgekomen. Het certificaat "klachtenvrij" van de geschillencommissie geeft aan dat er geen geschillen zijn ingediend.

| Binnenkijken |