Reglement camera toezicht

 

Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. Dit protocol waarborgt het recht op privacy van medewerkers, klanten en bezoekers en biedt het wettelijk kader waarbinnen transparantie, veiligheid en kwaliteit d.m.v. de inzet van camera’s bevorderd kan worden.

 

Dit camera reglement is opgesteld om voor iedereen die betrokken is bij KDV Bibalou duidelijk te maken waarom wij gebruik maken van camera's en onder welke voorwaarden dit gebeurt.

1.     Doel
Vanaf juni 2013, stelt De wet bij het ‘vier ogen principe’ dat de pedagogisch medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden door een andere volwassene, bij het uitvoeren van de werkzaamheden bij KDV Bibalou hebben we er voor gekozen om, als onderdeel van de uitvoering van het vier ogen principe, gebruik te gaan maken van toezicht d.m.v. camera's. Op momenten dat er 1 PM’er op de groep aanwezig is kan er ten alle tijden meegekeken worden via de camera.

2.     Soort camera
De camera waar wij voor gekozen hebben werken via internet, waardoor het mogelijk is voor de leidinggevende om ten alle tijden overal in te loggen en live de beelden te bekijken. Dit inloggen kan d.m.v een wachtwoord en toegangscode.

3.     Waar hangt de camera
De camera hangen zichtbaar, in de volgende ruimtes:

·        In de entree

·        In beide groepsruimtes

·        In de buitenspeelruimte

4.     Melding gebruik van camera
KDV Bibalou stelt zich verplicht dat voor een ieder duidelijk is dat er gebruik gemaakt wordt van camera toezicht. Dit zal gebeuren door:

·        Vermelding op de website van kdv Bibalou door plaatsing van het camera reglement;

·        vermelding aan ouders tijdens rondleidingen/intakegesprek;

·        Vermelding in het pedagogisch beleid;

·        Vermelding aan medewerkers tijdens sollicitatie procedure;

5.     Wie kijkt er mee/ is toezichthouder
Mevrouw Hulstkamp (manager)
Meneer Marmouch (eigenaar)

6.     Wat gebeurt er met de beelden
Met de camera(‘s) mag alleen in beeld worden gebracht waar KDV Bibalou verantwoording voor draagt.
Het doel is dat de medewerker altijd gezien moet kunnen worden, en doordat er, ongezien, ten alle tijden mee kan kijken, is dat doel behaald. Er gelden de volgende regels voor de beelden:

o   De bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal 4 weken.

o   De beelden worden na deze periode automatisch verwijderd

o   Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan wordt de opname bewaard tot het incident is opgelost.

o   Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens

7.     Privacy
Om de privacy van kinderen en medewerkers te waarborgen is het alleen voor de manager en de eigenaar toegestaan mee te kijken d.m.v. de camera's. En bij afwezigheid van de manager al de assistent leidinggevende toegang krijgen.

Afhankelijk van de aanleiding kan het nodig zijn de camerabeelden met anderen te delen. Dat kan zijn: cameratoezicht beelden voor politie, brandweer, medisch personeel, in het geval van een calamiteit

 

In elk geval worden ouders/verzorgers ervan op de hoogte gesteld dat de camerabeelden gebruikt worden, ongeacht welk van de bovenstaande aanleidingen van toepassing is.

 

Ouders/verzorgers kunnen via de manager een met redenen omkleed verzoek indienen om de beelden van de toezichtcamera’s te bekijken. Deze redenen moeten veiligheid gerelateerd zijn. Indien toestemming voor het bekijken van de camerabeelden door ouders/verzorgers wordt gegeven, dan mogen zij de beelden in aanwezigheid van directie bekijken. De camerabeelden zijn niet bedoeld om de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen en kunnen daarom ook niet om deze reden door ouders worden bekeken. Onze pedagogisch medewerkers beantwoorden zelf vragen van ouders/verzorgers over dit onderwerp.

 

 

Overig gebruik camerabeelden
De beelden worden niet meegegeven, verzonden, gedeeld, geüpload, of afgedrukt, óók niet aan ouders/verzorgers van de kinderen.
De camerabeelden worden uitdrukkelijk niet voor promotie-, gezelligheids- of andere doeleinden gebruikt.